Regulamin

 

    ART FAKTORIA Magdalena Chobot

Poniższy regulamin reguluje warunki współpracy miedzy Art  Faktoria Magdalena Chobot, ul. Bosmańska 28/4, 81-116 Gdynia zwanej

Art Faktoria ( Sprzedający), a Kupującym zwanym Klientem (osoba reprezentująca firmę lub instytucję)

.
UWAGA: Nie prowadzimy sprzedaży dla osób prywatnych ( konsumentów)
Nasza oferta  skierowana jest tylko do przedsiębiorców, firm, instytucji.

 

§ 1

ZAMÓWIENIA

 

 

1. Zamówienia należy składać w formie pisemnej - mailem na adres: biuro@artfaktoria.pl  lub faxem: 058 776-25-00. Zamówienie powinno zawierać pełne dane firmy,  kod produktu, informacje o ilościach, rozmiarach, ustalonych cenach i terminie realizacji oraz ewentualnym sposobie znakowania. Zamówienie wysłane mailem powinno zawierać zeskanowany podpis osoby upoważnionej do składania zamówień.

2. Osoba podpisująca zamówienie musi posiadać upoważnienie do reprezentowania firmy / Klienta.

3. Realizacja zamówienia następuje dopiero po otrzymaniu przez Art Faktoria podpieczętowanego i podpisanego przez Klienta druku.

4. Składając zamówienie w Art Faktoria po raz pierwszy, Klient, który jest przedsiębiorcą, zobowiązany jest przesłać aktualny Wpis z Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego.

5. Podpisane i odesłane zamówienie nie może być anulowane.

6. Jeżeli Klient zalega z płatnościami, Art Faktoria zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania kolejnego zamówienia przed uiszczeniem zaległych należności.

7. Zakupiony przez Klienta towar pozostaje własnością Art Faktoria do momentu całkowitego uregulowania płatności za ten towar.

8. Z chwilą przyjęcia potwierdzenia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.


§ 2

PŁATNOŚCI

 

1. Nowi Klienci zobowiązani są do przedpłaty na podstawie wystawionej przez Art Faktoria proformy, w wysokości 100 %, 70 % lub 50 % za pierwsze trzy zamówienia. Wysokość zaliczki ustalana jest indywidualnie dla każdego Klienta. Po realizacji tych płatności klient może ubiegać się o standardowy termin płatności.

2. Do przedpłaty w wysokości 100 % zobowiązani są Klienci, którzy wpisani są do Krajowego Rejestru Długów lub Ci, których dotychczasowe należności w stosunku do Art Faktoria nie były regulowane terminowo.

3. Pozostali Klienci regulują należności na podstawie FV z terminem płatności wskazanym na fakturze. Termin płatności uzależniony jest od wielkości zamówienia i indywidualnych ustaleń z Klientem.

4. W przypadku przekroczenia przez Klienta terminu płatności Art Faktoria ma prawo naliczenia odsetek  w wysokości - 1% wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia oraz obciążenia Klienta kosztami upomnień. Każdy Klient, który podpisuje zamówienie przyjmuje warunki Art Faktoria!!  

5. Częściowe wykonanie umowy: w przypadku dostarczania, na życzenie Klienta, towaru w kilku partiach, Klient pokrywa koszty transportu każdej partii oraz każdorazowo otrzymuje fakturę na dostarczony towar.

6. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek kwestii spornych, Klient nie posiada żadnych uprawnień do wstrzymania płatności lub części płatności za zakupiony towar. Ewentualne rozliczenia wynikające z kwestii spornych nastąpią dopiero po obopólnym uzgodnieniu stanowiska stron.

7. W przypadku wycofania się Klienta z realizacji zamówienia, Klient zobowiązany jest pokryć do 25%  wartości wycofanego zamówienia oraz koszty transportu.

8. Art Faktoria ponosi odpowiedzialność za zrealizowane zamówienie tylko i wyłącznie do wysokości jego wartości.

9. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu. Faktura wysyłana jest wraz z przesyłką.

10.Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Klienta wiąże regulamin, warunki promocji oraz cennik obowiązujący w chwili składania przez niego zamówienia.Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki wg aktualnego cennika dostaw.

§ 3

TOWAR

 

1. Art  Faktoria nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe braki towaru u producentów.

2. Art Faktoria nie ponosi odpowiedzialności z tytułu różnicy pomiędzy kolorystyką towaru w katalogu lub na stronie internetowej a rzeczywistym kolorem towaru będącego przedmiotem zamówienia, jak również z tytułu niewielkich różnic w odcieniach w obrębie zamówionego asortymentu.

3. Klient ma możliwość zapoznania się, przed złożeniem zamówienia, z tabelami rozmiarowymi umieszczonymi na stronie Art Faktoria. Sprzedawca, na życzenia Klienta, wysyła droga mailową tabelę rozmiarową konkretnego producenta.

4. Art Faktoria nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiedni dobór rozmiarów przez Klienta.

 5. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych na stronie www.artfaktoria.pl produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez producenta. 

6. Wszystkie towary dostępne na stronie internetowej są objęte gwarancją jakości producenta. Jeżeli nabywcą towaru nie jest konsument, odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

7. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub fakturę VAT.

§ 4

ZNAKOWANIE

 

1. Na życzenia Klienta Art Faktoria znakuje zakupione przez Klienta produkty.

2. Art  Faktoria znakuje tylko i wyłącznie produkty zakupione przez Klienta w Art Faktoria.

3. Art  Faktoria wykonuje między innymi:

  • hafty
  • sitodruk
  • flex
  • produkcja i wszywanie metek Klienta
  • i inne, wg ustaleń z Klientem.

4. Logo firmy, treść nadruku lub haftu i ewentualnie wymagany układ graficzny należy dostarczyć e-mailem w pliku graficznym (Corel) wraz z dokładnym opisem wielkości wzoru i kolorów. Przygotowanie projektu niezgodnie z wymaganiami Art Faktoria może wiązać się z dodatkowymi opłatami, o których Klient będzie informowany.

5. Koszty przygotowania programu haftującego lub matryc obciążają Klienta.

 

§ 5

WZORY

 

1. Art Faktoria może wypożyczyć nieodpłatnie wzory Klientowi jeśli posiada dany wzór w magazynie wewnętrznym.

2. Jeżeli Klient chce zobaczyć wzór spoza wewnętrznego magazynu Art Faktoria zobowiązany jest go bezzwrotnie zakupić. Ponosi również koszt transportu wysyłki wzorów. 

 

§ 6

PAKOWANIE

 

1. Standardowo produkty z nadrukiem i haftem pakowane są indywidualnie, w woreczki foliowe, a następnie w kartony. Dotyczy to zamówień na nadruk, haft i inne formy znakowania. Nieoznakowane  produkty nie są pakowane indywidualnie. Każdy inny sposób pakowania wiąże się z dodatkowymi opłatami, o których Klient będzie informowany.

 

§ 7

TRANSPORT

 

1. Art Faktoria dostarcza Klientowi towar za pośrednictwem firm kurierskich.

2. Koszt dostawy pokrywa Klient. Koszt ustalany jest indywidualnie dla każdego zamówienia.

3. Art  Faktoria nie odpowiada za opóźnienie w dostawie z przyczyn od niej niezależnych.

4. Klient przyjmując towar od firmy przewozowej jest zobowiązany – w przypadku gdy kartony są naruszone lub towar uległ w transporcie jakiemukolwiek uszkodzeniu – do odnotowania tego faktu na podpisywanym w obecności kuriera liście przewozowym.

§ 8

REKLAMACJE, ZWROTY

 

1. Reklamacji podlega jedynie towar zakwalifikowany jako uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem. Informacje o jakichkolwiek brakach ilościowych lub jakościowych w dostawach muszą dotrzeć do Art Faktoria w formie pisemnej w ciągu 7 dni od daty otrzymania towaru przez Klienta. Reklamacja będzie rozstrzygana w terminie do 14 dni od dnia jej pisemnego zgłoszenia.

2. Zwrotowi nie podlega towar o właściwościach określonych przez 
Klienta w złożonym przez niego zamówieniu, poddany modyfikacji na jego życzenie - (znakowanie towaru, przeróbki).

3. Przy zwrocie nie wynikającym z naszej pomyłki Kupujący ( dotyczy przedsiębiorców) zostanie obciążony kosztami logistycznymi do wysokości 25% wartości zamówienia.

4. Uszkodzenia powstałe w czasie dostawy i transportu będą rozpatrywane tylko wtedy, gdy usterka zostanie odkryta w obecności pracownika firmy kurierskiej. W takim przypadku niezbędne jest spisanie przez Kupującego protokołu szkody w obecności pracownika firmy kurierskiej. Po sporządzeniu protokołu należy niezwłocznie skontaktować się z pracownikiem Art Faktoria.

5. Wysyłka zwracanego lub reklamowanego produktu jest na koszt Kupującego, w przypadku uznanej reklamacji przez Sprzedawcę koszt transportu reklamowanego towaru jest Kupującemu zwracany.

6.Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta po odesłaniu podpisanej faktury korygującej.

§ 9

PRAWA AUTORSKIE

 

1. Klient oświadcza, że posiada wszelkie prawa do zatwierdzonych znaków, które Art Faktoria umieszcza na produktach i ewentualne roszczenia osób trzecich nie będą obciążały Art  Faktoria. Jednocześnie Klient wyraża zgodę na wykorzystanie wykonanych przez Art Faktoria produktów we własnych materiałach reklamowych, na stronie www, jako części ekspozycji na targach branżowych oraz jako próbek możliwości technicznych Art Faktoria co do jakości druku lub haftu. Art Faktoria ma prawo do umieszczania w swoich materiałach reklamowych informacji o wykonaniu usługi dla Klienta. Jeżeli Klient zgody na powyższe nie wyraża, winien zastrzec to składając zamówienie. Powyższa zgoda może być odwołana w każdym czasie.

2. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za posiadanie praw autorskich lub/oraz prawa do rejestracji znaku w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.

3. Wszelkie prawa do marek oraz znaków towarowych prezentowanych na stronie Sklepu należą do ich właścicieli i objęte są ochroną wynikającą z przepisów polskiego oraz międzynarodowego prawa. Podane zostały wyłącznie w celu identyfikacji.

§ 10

POZOSTAŁE WARUNKI

 

1. Wszelkie zmiany odnoszące się do powyższych warunków wymagają formy pisemnej oraz akceptacji obu stron pod rygorem nieważności.

2. Spory powstałe w wyniku realizacji powyższych warunków będą załatwiane w drodze polubownych uzgodnień. W przypadku braku porozumienia spór zostanie rozstrzygnięty na drodze sadowej przez Sąd właściwy dla siedziby Art Faktoria.

3. W sprawach nieuregulowanych  powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Składając zamówienie w Art Faktoria Magdalena Chobot, Klient przyjmuje powyższe ustalenia.

5. Prezentacja zawartości strony www.artfaktoria.pl,nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.543 Kodeksu Cywilnego.

6. Składając zamówienie w sklepie www.artfaktoria.pl, Klient wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.


NEWSLETTER I PRZETWARZANIE DANYCH

 

1. Zgadzam się na przetwarzanie danych podanych przeze mnie w procesie rejestracji, w tym mojego adresu e-mail, w celach niezbędnych do wykonania umowy przez Art Faktoria , jak również dla zrealizowania  uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wystawienia faktury VAT, w celu rozsyłania newslettera w razie dokonania subskrypcji na newsletter oraz w celach statystycznych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883), z późniejszymi zmianami. Art faktoria zobowiązuje się do nie używania tych danych do celów innych niż niezbędne do prowadzenia niniejszego portalu. Administratorem Państwa danych osobowych jest Art Faktoria Magdalena Chobot, ul.Bosmańska 28/4, 81-116 Gdynia.

2. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych wymaganych w procesie składania zamówienia jest konieczne do prawidłowego wykonania umowy. Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

3. Art Faktoria dobiera i  stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych  oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym , jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Art Faktoria sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych.

4. Klient ma prawo wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych przetwarzanych w przypadku przetwarzania ich w celach, o których mowa w art.23 ust.1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, w  tym  w celach marketingowych, jak również ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w takich wypadkach.

5. Dane Klientów nie będą przekazywane osobom trzecim. Dane Klientów mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

 

 

Art Faktoria

Magdalena Chobot

 / właściciel /